SM4 Crimson Invasion

Alolan Golem GX - 34/111 - GX

Alolan Golem GX - 34/111 - GX

Available now!
Alolan Exeggutor GX - 74/111 - GX

Alolan Exeggutor GX - 74/111 - GX

Short supply
Buzzwole GX - 115/111 - Hyper Rare

Buzzwole GX - 115/111 - Hyper Rare

Short supply
Counter Energy - 122/111 - Hyper Rare

Counter Energy - 122/111 - Hyper Rare

Short supply
Gyarados GX - 112/111 - Hyper Rare

Gyarados GX - 112/111 - Hyper Rare

Short supply
Warp Energy - 123/111 - Hyper Rare

Warp Energy - 123/111 - Hyper Rare

Short supply
Wishful Baton - 121/111 - Hyper Rare

Wishful Baton - 121/111 - Hyper Rare

Short supply