White Kyurem GX - 48/70 - GX

White Kyurem GX - 48/70 - GX

Available now!
Charizard - 3/70 - Holo

Charizard - 3/70 - Holo

Available now!
Dragonite GX - 37/70 - GX

Dragonite GX - 37/70 - GX

Available now!
Kingdra GX - 18/70 - GX

Kingdra GX - 18/70 - GX

Available now!
Salamence GX - 44/70 - GX

Salamence GX - 44/70 - GX

Available now!
Zekrom - 46/70 - Holo

Zekrom - 46/70 - Holo

Short supply
Altaria GX - 72/70 - Hyper Rare

Altaria GX - 72/70 - Hyper Rare

Short supply
Blaines Last Stand - 69/70 - Fullart

Blaine's Last Stand - 69/70 - Fullart

Short supply
Blaziken - 6/70 - Holo

Blaziken - 6/70 - Holo

Short supply
Dragonite GX - 67/70 - Fullart

Dragonite GX - 67/70 - Fullart

Available now!
Feraligatr - 24/70 - Holo

Feraligatr - 24/70 - Holo

Short supply
Fiery Flint - 60/70 - Uncommon

Fiery Flint - 60/70 - Uncommon

Available now!
Kingdra GX - 66/70 - Fullart

Kingdra GX - 66/70 - Fullart

Short supply
Reshiram GX - 71/70 - Hyper Rare

Reshiram GX - 71/70 - Hyper Rare

Short supply
Salamence GX - 73/70 - Hyper Rare

Salamence GX - 73/70 - Hyper Rare

Short supply
Ultra Necrozma GX - 78/70 - Gold Secret Rare

Ultra Necrozma GX - 78/70 - Gold Secret Rare

Short supply
White Kyurem GX - 74/70 - Hyper Rare

White Kyurem GX - 74/70 - Hyper Rare

Short supply
Zinnia - 70/70 - Fullart

Zinnia - 70/70 - Fullart

Short supply